Banner
Persondata
Persondata

"Invest in Coastal Tourism in Denmark" er et projekt under Dansk Kyst- og Naturturisme.
Her kan du læse privatlivspolitikken for Dansk Kyst og Naturturisme.

 

Privatlivspolitik for Dansk Kyst og Naturturisme

Skeelslund den 1. maj 2018

 

Dansk Kyst og Naturturismes dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Dansk Kyst og Naturturisme er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Sisse Wildt

Adresse: Skeelslundvej 99, 1 sal, 9440 Aabybro, Danmark

CVR: 36471271

Telefonnr.: 21731922

Mail: swi@kystognaturturisme.dk

Website: www.kystognaturturisme.dk 

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Partneroplysninger:
  • Almindelige personoplysninger:
   • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
 2. Oplysninger om ansatte:  
  • Almindelige personoplysninger:
   • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
   • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til virksomheden og bankkontonummer
  • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   • CPR-nummer
   • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af straffeattest.  

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn.

 

Dansk Kyst og Naturturismes formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Virksomhedens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.
 • Behandling efter lovkrav.
 • Behandling med samtykke.

Formålene:

 1. Formål med behandling af personoplysninger
  • Virksomhedens partnerhåndtering
  • Som led i projekter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder revisionsloven
  • Levering af varer og ydelser du har bestilt.
  • Administration af din relation til os.
 2. Formål med behandling af oplysninger af ansatte
  • Håndtering af medarbejderens hverv og pligter i virksomheden.
  • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser.
  • Opfyldelse af lovkrav.
  • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende.
  • Administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Deltagelse i netværksgrupper, herunder udfærdigelse af deltagerlister m.v.
 • Håndtering af dine rettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af netværkspligter, herunder opkrævning og betaling af deltagerbidrag m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, konferencer samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i Dansk Kyst og Naturturisme regi, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i virksomheden eller aktiviteter.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af netværksgrupper
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med netværksgrupper kan der ske videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante arrangører.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af netværksgrupper, som ulønnet leder eller som lønnet partner:

 

Partnere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra partnerskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige oplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af netværket/projektet.

Ulønnede partner:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af netværket/projektet.

Lønnede partner:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger.
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
 • Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

 

Kontakt os